Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden – Samenvatting

  IDEEKOO hanteert standaard algemene voorwaarden zoals opgesteld door de kamer van koophandel in Nederland voor webwinkels. Uitzondering daarop is het stuk over herroepingsrecht:
  Normaal gesproken kun je als je iets koopt in een webshop het 14 dagen lang terugsturen en krijg je je geld terug. Bij IDEEKOO worden sommige producten echter op maat gemaakt op basis van wat de klant online aangeeft. Hierdoor kun je ze niet terugsturen tenzij:
  • De daadwerkelijke maat niet overeenkomt met wat je hebt besteld.
  • De kwaliteit niet goed is.
  De levertijd van IDEEKOO producten is doorgaans 2-4 dagen.
  Algemene voorwaarden – Complete versie

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijk of rechtspersoon die , al dan niet op afstand, producten en/of diensten aanbiedt aan consumenten en bedrijven
Contractant:
o de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst, al dan niet op afstand, aangaat met de ondernemer;
o de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst, al dan niet op afstand, aangaat met de ondernemer
• Dag: kalenderdag;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de contractant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de contractant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat contractant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
• Custom made producten: producten op maat gemaakt voor de consument. Hieronder producten door de consument zelf ontworpen zijn en door IDEEKOO geproduceerd.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
IDEEKOO
Vlinderlaan 79
5247 KH Rosmalen
Tel.: 06-53351727 18:00 – 21:00
Email: info@ideekoo.nl
KvK-nummer: 77179269
Btw-identificatienummer: NL003162330B67

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en contractant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de contractant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de contractant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de contractant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de contractant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de contractant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de contractant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de contractant mogelijk te maken.
3. Bij het ontwerpen van een custom made product volgens uw specificaties. Indien het custom made product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u dit onder bepaalde omstandigheden ruilen (zie artikel 6). Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de contractant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
1. de prijs inclusief belastingen;
2. de eventuele kosten van aflevering;
3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de contractant te raadplegen is;
9. de manier waarop de contractant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de contractant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de contractant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de contractant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
4. Indien de contractant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de contractant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de contractant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de contractant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de contractant met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de contractant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de contractant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van kant en klaar producten heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de contractant of een vooraf door de contractant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de contractant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Custom made producten worden naar uw specificaties gemaakt en/of op de door u aangegeven maten vervaardigd, hierdoor is restitutie van het aankoop bedrag niet mogelijk. Indien Custom made producten (naar eigen specificaties ontworpen en/of op maat gemaakt) niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen deze onder bepaalde voorwaarden geretourneerd worden:
1. Als de maatvoering niet aansluit op de door u opgegeven maten.
2. Als de producten beschadigd zijn of afwijkend zijn van hetgeen door u gespecificeerd. Wanneer uw custom made product bij ontvangst beschadigd blijkt te zijn of wanneer er sprake is van een productiefout (het product voldoet niet aan de door u gestelde specificaties zoals zijn vastgelegd in de orderbevestiging) dient u zo snel mogelijk iiterlijk binnen 14 dagen contact op te nemen met de ondernemer. Wanneer u het product in dit geval aan ons retourneert binnen 14 dagen, zal de ondernemer het product zo spoedig mogelijk, kosteloos vervangen.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de contractant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de contractant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de contractant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de contractant;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. die snel kunnen bederven of verouderen;
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
6. voor losse kranten en tijdschriften;
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de contractant de verzegeling heeft verbroken.
4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de contractant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de contractant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de contractant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de contractant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien IDEEKOO een leveringstermijn heeft opgegeven is deze indicatief.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de contractant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De contractant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de contractant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
6. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de contractant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk te stellen voor consument specifieke producteigenschappen, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door contractant. Ditzelfde geldt voor alle door contractant opgegeven adres- en afleveringsgegevens en overige gegevens.
9. De bestelling door contractant is definitief zodra contractant een e-mail heeft ontvangen van de ondernemer met daarin de bevestiging van de order.
10. De ondernemer houdt zich het recht voor om levering van producten te weigeren, accounts te verwijderen of om bestellingen te annuleren, als het de ondernemer goeddunkt

Artikel 12 – Betaling
1. Bij aankoop van een IDEEKOO artikel gaat u akkoord met vooruit betaling van de gehele prijs van het bestelde product/de bestelde producten
2. De contractant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de contractant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de contractant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Eigendomsrechten
1. De contractant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op door IDEEKOO geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. IDEEKOO garandeert niet dat de aan de contractant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaard geen aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Ideekoo geleverde zaak inbreuk is gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de contractant de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de contractant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de contractant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van IDEEKOO is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft IDEEKOO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen indien de contractant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
3. Partijen zullen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Uiterlijk 3 maanden nadat het geschil is ontstaan, dient het geschil schriftelijk bij de Rechtbank aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 16 – Verantwoordelijkheid van de contractant
1. De contractant komt overeen om in persoonlijke teksten op product en/of verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor IDEEKOO is het niet mogelijk om IDEEKOO producten te controleren op naleving van deze bepaling
2. De contractant is verantwoordelijk om de gegevens die hij doorgeeft aan IDEEKOOo grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op Ideekoo rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid en compleetheid.
3. De contractant zal IDEEKOO vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat contractant in strijd met Artikel 16.1 en 16.2 handelt.

Artikel 17 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt IDEEKOO de rechten en bevoegdheden voor die Ideekoo toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door IDEEKOO tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van IDEEKOO, ongeacht of deze aan de contractant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen
3. Alle door IDEEKOO eventueel verstrekte zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere IDEEKOO producten, zijn uitsluitend bestemd om door contractant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IDEEKOO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de versterkte stukken anders voortvloeit.
4. IDEEKOO behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
5. Alles op de website van IDEEKOO is eigendom van IDEEKOO en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van IDEEKOO.
6. Contractant gaat ermee akkoord dat IDEEKOO geen royalties of licentierechten verschuldigd is aan contractant of een derde partij voor het gebruik van materiaal dat is geplaatst of doorgestuurd naar de website. Dit omvat ook door contractant ontworpen producten en foto’s van door contractant ontworpen producten.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
1. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat contractant is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens
3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade
4. Onder directe schade wordt verstaan:
1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;
3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de contractant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de contractant op een toegankelijke manier kunnen worden